آنزیم‌های پروکاریوت‌های ترموفیل مثل DNA , RNA پلیمراز می‌توانند در دمای بالاتر از 45 درجه فعال باشند. این آنزیم‌ها در بیوتکنولوژی دارای اهمیت فراوانی‌اند. برای مثال از این آنزیم‌ها می‌تونیم به تگ‌پلیمراز اشاره کنیم که در ‌PCR کاربرد دارد.