‌به طور کلی اکثر آنزیم‌ها پروتئینی‌اند. اما اخیرا آنزیم‌هایی هم پیدا شده که منشا اسید نوکلئیک دارند (RNA). گفته می‌شه در زمان پیدایش حیات این نوع آنزیم‌ها وجود داشتند.